خبر اول
سرکردگان، حزب دموکرات کردستان، حمله موشکی، سپاه
خبری یافت نشد.