خبر اول
سفارت ایران در فرانسه، عربستان، یمن
خبری یافت نشد.