سویه مو کرونا
میراث فرهنگی هزاران ساله کشور باید به خوبی حفظ و به جهان معرفی شود 3 مهر 1399
میراث فرهنگی هزاران ساله کشور باید به خوبی حفظ و به جهان معرفی شود

میراث فرهنگی هزاران ساله کشور باید به خوبی حفظ و به جهان معرفی شود

19 دی: رئیس جمهور ورزش و گردشگری را دو پایه مهم در تقویت نشاط و سلامت جامعه و بسیار حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد که باید از میراث فرهنگی هزاران ساله کشور نه تنها به خوبی حفاظت کنیم بلکه باید با معرفی بیشتر آن، این فرصت برای جهانیان فراهم شود تا با دیدن این آثار بزرگ و سحرانگیز بدانند این ملت دارای چه سوابق مهمی است.