شربت خاكشير
ورود عراقچی به وین برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک 10 شهریور 1399
ورود عراقچی به وین برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک

ورود عراقچی به وین برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک

19 دی: سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام وارد وین شد.