خبر اول
شهر
حسن کیف، شهر ۱۲هزار ساله ترکیه زیر آب رفت 15 مهر 1399
حسن کیف، شهر ۱۲هزار ساله ترکیه زیر آب رفت

حسن کیف، شهر ۱۲هزار ساله ترکیه زیر آب رفت