علیرضا صالح
پیشرفت قابل انتظار در احیای بافت‌های فرسوده حاصل نشده است 6 تیر 1399
پیشرفت قابل انتظار در احیای بافت‌های فرسوده حاصل نشده است

پیشرفت قابل انتظار در احیای بافت‌های فرسوده حاصل نشده است

19 دی: رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت ایجاد تحرک حداکثری در ساخت و عرضه مسکن در سراسر کشور گفت: پیشرفت قابل انتظار در احیای بافت‌های فرسوده حاصل نشده است.