غلامرضا شریعتی
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند تعلیق شد 14 مرداد 1399
کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند تعلیق شد

کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند تعلیق شد

19 دی: کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند حداکثر تا 31 شهریور ماه تعلیق می شود.