خبر اول
فرماندار نطنز، حادثه، سایت هسته ای نطنز، انفجار
خبری یافت نشد.