فوت
دویست هزار رای و سخن از اکثریت قاطع؟ 28 مهر 1399
دویست هزار رای و سخن از اکثریت قاطع؟

دویست هزار رای و سخن از اکثریت قاطع؟

19 دی: تهدید رییس جمهوری به انواع اقدامات و بهانه دفاع از اکثریت قاطع مردم، از سوی دایه‌های مهربان‌تر از مادری صورت می گیرد که در انتخابات زمستان گذشته و در میدانی بی‌رقیب به سختی توانستند رای و اعتماد دویست هزار نفر از همین مردم را جلب کنند.