خبر اول
مالک شریعتی، نماینده تهران، مجلس، سهمیه بندی، بنزین
خبری یافت نشد.