خبر اول
مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک،
خبری یافت نشد.