محمدرضا هاشمیان
تکذیب آمار بی بی سی درباره 3 برابر بودن آمار فوتی های کرونا ایران 12 مرداد 1399
تکذیب آمار بی بی سی درباره 3 برابر بودن آمار فوتی های کرونا ایران

تکذیب آمار بی بی سی درباره 3 برابر بودن آمار فوتی های کرونا ایران

19 دی: آمار بی بی سی درباره سه برابر بودن آمار واقعی فوتی های کرونا در ایران نسبت به آمار رسمی تکذیب شد.