خبر اول
محمدعلی نجفی، میترا استاد، قتل
خبری یافت نشد.