مرگ، قوه قضائیه، قاضی منصوری، رومانی
نظر رهبر انقلاب درباره صله رحم در ایام عید نوروز 2 فروردین 1399
نظر رهبر انقلاب درباره صله رحم در ایام عید نوروز

نظر رهبر انقلاب درباره صله رحم در ایام عید نوروز

رهبر معظم انقلاب فرمودند: صلۀ رحم منحصر در رفت و آمد و دید و بازدید حضوری نیست.