خبر اول
معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور
خبری یافت نشد.