خبر اول
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، معصومه ابتکار
خبری یافت نشد.