مهارت آموزی
ادعای مایکروسافت علیه ایران 9 مهر 1399
ادعای مایکروسافت علیه ایران

ادعای مایکروسافت علیه ایران

19 دی: مایکروسافت بدون ارائه هیچ سندی مدعی حملات سایبری توسط ایران شد.