خبر اول
نیکی هیلی، صندوق بین‌المللی پول، ایران، وام
خبری یافت نشد.