19dey | وب سایت 19دی

وحید جلال زاده
پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد 29 مهر 1399
پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد

پایان رکود اقتصادی ایران از سال بعد

19 دی: به نوشته صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود.