خبر اول
وزارت امور خارجه، رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا
خبری یافت نشد.