خبر اول
وزیر آموزش‌وپرورش، محسن حاجی میرزایی، طرح زوج و فرد در مدارس
خبری یافت نشد.