خبر اول
وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه عمان
خبری یافت نشد.