وزیر خارجه عراق
ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس 21 اردیبهشت 1399
ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس

ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح برخی قوانین مرتبط با انتخابات به دلیل ایرادات فراوان به مجلس ارجاع شد.