خبر اول
وزیر نفت، زنگنه، عراق، الکاظمی
خبری یافت نشد.