وزیر نفت، زنگنه، عراق
کرونا آموزش کشور را تعطیل کرد 15 اسفند 1398
کرونا آموزش کشور را تعطیل کرد

کرونا آموزش کشور را تعطیل کرد

مدارس و دانشگاه‌های کشور تا پایان سال تعطیل شد.