خبر اول
وزیر نفت، قرارداد گازی، ترکمنستان، مجلس
خبری یافت نشد.