خبر اول
وزیر کشور، رحمانی فضلی، ایران، افغانستان، اتباع افغانستانی
خبری یافت نشد.