پیامبر اکرم(ص)
امام صادق(ع)؛ احیاگر اصالت‌های شریعت محمدی(ص) 28 خرداد 1399
امام صادق(ع)؛ احیاگر اصالت‌های شریعت محمدی(ص)

امام صادق(ع)؛ احیاگر اصالت‌های شریعت محمدی(ص)

19 دی: امام جعفر صادق(ع) ششــمین خورشـــید هــــدایت و الگــــوی خلوص و اصالت‌های مکتب وحی است که با تعالیم خود، اسلام ناب را پس‌ از یک قرن انزوا، بار دیگر به آستانه باور جامعه اسلامی بازگردانده و به کرسی اقتدار نشاند.