کابینه سیزدهم
ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران 28 شهریور 1399
ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران

ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران

19 دی: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای خود علیه ایران مدعی شد که ترامپ به جای دادن پول به ایران، متحدان آمریکا در منطقه را تقویت کرد.