خبر اول
گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسرائیل، حادثه، سایت هسته ای نطنز
خبری یافت نشد.