19 دی: درحالی که فضای رایزنی‌ها میان میشل عون و سعد حریری حاکی از تشکیل دولت لبنان در ابتدای هفته جاری بود، بروز اختلاف درباره برخی مسائل این امر را محقق نکرد.

به گزارش روزنامه الجمهوریة، منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت لبنان اعلام کردند که تعلل در حل برخی از مسائلی که قرار بود کنار گذاشته شود، موجب شد تا چشم انداز تشکیل دولت در ابتدای هفته جاری محقق نگردد.

منابع گزارش دادند که توزیع پست‌های وزارتی در میان گروه‌ها و نیز تعداد وزرا هنوز قطعی نشده است. در این میان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان بر تشکیل دولتی با حضور 20 وزیر همانطور که قبلاً توافق شده بود اصرار دارد؛ اما «سعد حریری» نخست وزیر مکلف قصد دارد با نادیده گرفتن توافقات حاصل شده، دولتی با حضور 18 وزیر تشکیل دهد که در این صورت سهم دروزی‌ها تنها منحصر به یک وزیر که از جانب حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به ریاست «ولید جنبلاط» معرفی خواهد شد، می‌شود.

این منابع افزودند که رئیس جمهور و «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی با این موضوع موافق نیستند.

از سوی دیگرمنابع مذکوراظهار داشتند، اگر سعد حریری از ترس اینکه رئیس جمهور و همپیمانان وی در صورت تشکیل کابینه‌ای با 20 وزیر، یک سوم وزرا را در اختیار داشته باشند با این ساختار مخالف است باید بگوییم که این ترس نابجاست؛ چرا که همه وزرای مسیحی وابسته به میشل عون و جریان آزاد ملی نخواهند بود. این در حالی است که حریری با استعفای خود به تنهایی قادر به سقوط دولت است.

روزنامه الجمهوریه گزارش داد که «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان مستقیماً در جزئیات مذاکرات مربوط به تشکیل دولت مداخله نمی‌کند و منتظر است حریری دیدگاه خود را به گروه‌های شیعه اعلام کند.

از سوی دیگر برخی منابع آگاه معتقدند، در حالی که حریری در روزهای ابتدایی به عهده گرفتن ماموریت تشکیل کابینه در لبنان به طور مستمر به کاخ ریاست جمهوری رفت و آمد می‌کرد و فضای مثبت رایزنی‌ها حاکی از خوش بینی برای تشکیل دولت قبل از پایان اکتبر بود؛ در حال حاضر ممکن است شرایط تغییر کند و لبنانی ها نگران تکرار سناریو مصطفی ادیب هستند.

  • نویسنده :
  • منبع : تسنیم