آگهی
فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم سه شنبه 8 خرداد 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم

آگهی ابلاغ چهارشنبه 2 خرداد 1403

آگهی ابلاغ

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره 1-1403-606-137 اداره کل راه آهن قم شنبه 29 اردیبهشت 1403

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره 1-1403-606-137 اداره کل راه آهن قم

اداره کل راه آهن قم در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با موضوع «خدمات جا به جایی مأمورین سیر و حرکت، ناوگان و اداری اداره کل راه آهن قم» به شماره فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان قم شنبه 29 اردیبهشت 1403
آگهی مزایده عمومی شماره 1403/1

مزایده املاک مازاد بانک کشاورزی استان قم

مدیریت بانک کشاورزی استان قم در نظر دارد املاک مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۳۰۰۴۲۸۳۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

مزایده عمومی (شماره 1403/03) شرکت آب منطقه‌ای قم سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

مزایده عمومی (شماره 1403/03) شرکت آب منطقه‌ای قم

شرکت آب منطقه‌ای قم در نظر دارد فروش لوله‌های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده را از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های معتبر واگذار نماید.

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی (3 - 1403) اداره کل راه و شهرسازی استان قم سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی (3 - 1403) اداره کل راه و شهرسازی استان قم

اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه‌ها به شرح ذیل اقدام نماید:

فراخوان مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قم سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان قم

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه‌های اجرایی آن و از طریق مناقصه عمومی، پروژه‌های ذیل را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای (نوبت اول) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای (نوبت اول) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شهرداری قم یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شهرداری قم

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید: