نتایج یکی از نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد ۶۴.۴ درصد شهروندان گفته‌اند به کمک اقتصادی دولت جهت گذران زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند.

به گزارش ایسنا، نتایج یکی از نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد، ۶۴.۴ درصد شهروندان گفته‌اند به کمک اقتصادی دولت جهت گذران زندگی در ایام کرونایی نیاز دارند.

۳۴.۶ درصد نیز خود را بی‌نیاز از این کمک اقتصادی دولت در شرایط شیوع ویروس کرونا دانسته‌اند. یک درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

تفاوت معناداری بین متغیرهای جنس و سن از حیث نیاز گروه ها به کمک اقتصادی دولت در شرایط شیوع کرونا وجود ندارد. یعنی بیشتر گروه های مختلف جنسی و سنی، گفته‌اند که به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند.

اما بین تحصیلات و نیاز شهروندان به کمک اقتصادی دولت تفاوت معناداری مشاهده می شود یعنی افراد با تحصیلات پایین بیشتر از سایر گروه های تحصیلی به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند. ۷۴.۷ درصد افراد با تحصیلات پایین، گفته‌اند برای گذران زندگی به این کمک نیاز دارند.

بنا بر اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، نظرسنجی حاضر توسط ایسپا با مشارکت «ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران»به صورت تلفنی، با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن شهر تهران و با حجم نمونه ۱۰۲۸ در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ اجرا شده است.

  • نویسنده :
  • منبع : ایسنا