مردم اگر بخواهند سیاست‌های کلی نظام را تغییر دهند بایست در کدام انتخابات شرکت کنند؟
واقعیت آنست که سیاست‌های کلی نظام:

1) بشری‌اند و خطا پذیر.

2) پیشرانه دولت و مجلس و دستگاه قضا اند یعنی به سان لوکوموتیوی واگن‌ها را بدنبال خود می‌کشند.

3) ما مردم چنانچه در قانون اساسی تصریح شده، حق خدادادی داریم که در مورد سرنوشت خود که گره خورده به سیاست‌های کلی نظام است تصمیم بگیریم.

4) اگر قرار بر این باشد که مردم دخالتی در تغییر سیاست‌های کلی نظام نداشته باشند در حقیقت انها از دخالت در سرنوشت خود که ارتباط وثیقی با تصمیم‌های اصلی نظام که هزینه آن را خود مردم می‌پردازند، دارد، محروم شده‌اند.

5) پایداری نظام‌های مردم سالار در گرو رضایت خاطر مردم است و رضایت خاطر مردم از نظام در گرو بهبود جدی وضعیت مملکت است و بهبود وضعیت منوط به تغییر نگاه حاکمیت به جهان پیرامون است ادامه مسیر فعلی به رویارویی با نظم حاکم بر جهان اگر چه ظالمانه باشد می‌انجامد حال آنکه عقلا و شرعاً ما همه موظف به حفظ حاکمیت ملی و مملکت از نابودی هستیم.

6) انتخابات پیش رو خواه و ناخواه با انتخابات اخیر آمریکا مقایسه خواهد شد و حضور کم رنگ مردم در انتخابات نگاه ممالک دیگر را به حاکمیت ایران شکل داده و در معادلات دیگر کشورهابا ما تأثیر مستقیم دارد.

7) پیشنهاد می‌شود برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، برای مردم در تعیین سرنوشت خود و سیاستهای کلی نظام با برگزاری رفراندوم در بعضی دغدغه‌های مهم مردم نظیر سیاست خارجی و کیفیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و... جا باز کنید.


  • نویسنده : شهاب الدین حائری شیرازی
  • منبع :