19 دی: اشغال کابل توسط طالبان باعث تغییر رویکرد شبکه های تلویزیونی افغانستان شد.
تقریبا همه شبکه های تلویزیونی افغانستان تغییر رویکرد داده و یا آیات قرآن مجید پخش می کنند یا اخباری درباره فعالیت های گروه طالبان.

برنامه های عادی این شبکه های تلویزیونی به جز یک شبکه تلویزیونی که فیلم های مستند تاریخی پخش می کند لغو شده است.

تا پیش از اشغال کابل و مناطق مختلف افغانستان توسط طالبان شبکه های تلویزیونی افغانستان برنامه های سرگرم کننده مختلف پخش می کردند.
  • نویسنده :
  • منبع :