19 دی: اسحاق جهانگیری در یک پست اینستاگرامی نوشت: در اين روزها خداوند به خانواده ما دومين نوه ام را عطا فرمود تا با نگاه معصومانه اش برخي رنج هاي ايام را براي لحظه هايي از خود دور كنم.
اسحاق جهانگیری در یک پست اینستاگرامی نوشت: در اين روزها خداوند به خانواده ما دومين نوه ام را عطا فرمود تا با نگاه معصومانه اش برخي رنج هاي ايام را براي لحظه هايي از خود دور كنم. خدا كند با بازگشت واقعي به آموزه هاي پيامبر گره از كار ما ايرانيان، ما مسلمانان و ما جهانيان در اين زمان باز شود.
  • نویسنده :
  • منبع :