بحران اقتصادی امروز بی‌تردید از عملکرد دوگانه سیاست‌های اقتصادی متشکل از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدود شدن مجاری ورود ارز به کشور بوجود آمده است.
اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه به دلیل نابرخورداری از یک ساختار علمی تعریف شده همواره عرصه سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا بوده است که نتیجه آن در شکل رشد بی‌سابقه نرخ تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی، انفجار حجم نقدینگی، گسترش شکاف فقر و غنا، افزایش خط فقر، مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابل مشاهده است.
بحران اقتصادی امروز بی‌تردید از عملکرد دوگانه سیاست‌های اقتصادی متشکل از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدود شدن مجاری ورود ارز به کشور بوجود آمده است.
کشوری را نمی‌توان در دنیا پیدا کرد که در ۲ تا ۳ دهه متوالی تورم دو رقمی را تجربه کند؛ شاید در یک کشور تورم ۳ تا ۵ سال حاکم شود اما بعد از مدتی آن را سامان می‌دهد اما در ایران تورم دو رقمی به یک روال تبدیل شده است و ما به آن عادت کردیم.
کشور ما که چند دهه است با شرایط تورمی مواجه است اما تاکنون سیاست‌های دقیق و درستی در راستای تنظیم نرخ بهره برای کنترل شرایط تورمی و افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفته است. وضعیت کشور بسیار شکننده است
با پیش بینی کارشناسان اقتصادی سال آینده هم همین وضع را داریم؛ اگر اصول اساسی اقتصاد تغییر نکند، یعنی از تحریم خارج نشویم، عضو کنوانسیون FATF و پالرمو نشویم و همین محدودیت‌ها برای فروش نفت وجود داشته باشد و نیز هزینه سرمایه‌گذاری و تجارت گران شود، با این شرایط دقیقاً در سال آینده همین وضع را داریم و شاید هم بدتر.
به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌وکار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و.) و نیز شاخص‌های مهمی، چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.
به زبان کوتاه، راه‌حل مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی امروز ایران و جبران جاماندگی در رقابت نفس‌گیر اقتصاد جهانی نیازمند دو گام بلند است. نخستین گام برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، تغییر اساسی راهبردها و سیاست‌های خارجی و گام دوم تغییر در شیوه حکمرانی در داخل کشور است.

  • نویسنده : محمد مهدی سلیمانی
  • منبع :