19 دی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه خودروهای وارداتی حداکثر پنج سال عمر خواهند داشت، افزود: هرگونه خودروی که وارد کشور شود باید مجوز محیط زیست دریافت کند.
علی سلاجقه در گفت وگوی خبری تصریح کرد: در مورد خودروهای وارداتی معتقد بودیم که هم از نظر کیلومتر هم از لحاظ سن باید پیمایش شوند. نظر ما در مورد خودروهای وارداتی حداکثر سه سال بود اما با توجه به بحث‌هایی که در کمیسیون مطرح شد، پنج سال پذیرفته شد.
وی افزود: با این حال کیلومتر پیمایش باید مد نظر قرار گیرد. خودروهایی باید وارد شوند که یورو ۵ باشند و به طور حتم مجوز محیط زیست را خواهند داشت. هرگونه خودروی که وارد کشور شود باید مجوز محیط زیست را دریافت کند.
سلاجقه گفت: هر چند سازمان ملی استاندارد نیز اعلام کرده باشد، باز خودروهای وارداتی مجوزهای محیط زیستی باید دریافت کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :