19 دی: فرزند احمد شاه مسعود نسبت به عاقبت تعامل و همکاری با طالبان به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.
به گزارش اطلاعات آنلاین، احمد مسعود فرزند شاه مسعود درباره تعامل ایران و طالبان گفت: درباره سیاست خارجی کشورها من نمی توانم اظهار نظر کنم. انتخاب خود آن ها است. اما هیچ کشوری مانند پاکستان تعامل عمیقی با طالبان نداشته اند اما نتیجه آن را می بینید که روزی 90 حمله به داخل پاکستان صورت می گیرد. بنابراین عاقبت دوستی با گرگ معلوم است. 
  • نویسنده :
  • منبع :