19 دی: دفتر رهبر معظم انقلاب، میزان فطریه رمضان امسال را از ۶۵ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است:
میزان فطریه براساس قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان و براساس قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان است.
همچنین دفتر مقام معظم رهبری لیست وجوهات شرعی را به شرح زیر اعلام کرده است:
یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان
یک ماه روزه: چهار میلیون تومان
کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان
کفاره یک روز روزه عذر: ۱۶ هزار تومان
حداقل فطریه هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)
کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان
کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان
یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان
قربانی: نه میلیون تومان
عقیقه: نه میلیون تومان
  • نویسنده :
  • منبع :