اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:
ردیف
موضوع
مبلغ برآورد (ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
1
انجام امور راهداری و نگهداری آزادراه در سال 1403     (به صورت حجمی)
52,414,185,000
2,621,000,000

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 12 /02 /1403 می‌باشد.

نوع تضمین شرکت در مناقصه:
 ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه
مهلت زمانی دریافت اسناد:
از ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 12 /02 /1403 تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 19 /02 /1403
مهلت زمانی ارائه پيشنهادها:
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 31 /02 /1403 در سامانه ستاد بارگزاری گردد.
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها:
ساعت 08:30 روز سه‌شنبه مورخ 01 /03 /1403 در محل سالن جلسات اداره کل برگزار و در بستر سامانه ستادایران بازگشایی می‌گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http:iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 7 - 37780426 025 تماس حاصل فرمایند.
ارائه پاکت الف به آدرس: قم - انتهای بلوار عمار یاسر – بلوار تعاون - مجتمع ادارات – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

شماره نمابر: 02537775583
مرکز تماس سامانه ستادایران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: (شماره پشتیبانی سامانه: 1456)

شناسه آگهی: 1708592

  • نویسنده :
  • منبع :