بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم در نظر دارد بر اساس آیین نامه معاملات داخلی نسبت به فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
1- موضوع مناقصه: اجرای دستمزدی نمای بلوکهای B4 , B3 , B2 , B1 پروژه زیتون 47 طرح مسکن اقدام ملی/ نهضت ملی
2- صلاحیت مورد نیاز شامل رتبه/ پایه و رشته                 
ارائه یکی از صلاحیت های ذیل:

نوع صلاحیت
پیمانکار
پایه
۱ - گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (معتبر) صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شخص حقوقی


حداقل رتبه 5  رشته ابنیه

شخص حقیقی


پایه یک رشته  ابنیه
 ۲- پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان دارای صلاحیت مضاعف اجرا مندرج در پروانه صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی
 ۳- صلاحیت اجرای ساختمان صادره از وزارت راه و شهرسازی و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی
 ۴- صلاحیت اشتغال در حرفه ساختمان مرتبط با موضوع مناقصه صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دارای توان فنی و روزمه مرتبط و کافی
 ۵- پیمانکاران تجربی دارای توان فنی و مالی و رزومه مرتبط و کافی (به تشخیص و تأیید کمیسیون معاملات بنیاد استان)

3- نحوه و مهلت دریافت و تحویل اسناد

موضوع
تاریخ / مهلت
نحوه دریافت و ارسال
دریافت اسناد مناقصه
از تاریخ  23 /02 /1403
تا تاریخ 30 /02 /1403
مراجعه حضوری در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
کانال ایتای اطلاع رسانی به آدرس https://eitaa.com/tender_bmqom
 سایت بنیاد مسکن قم  https://qom.bonyadmaskan.ir
ارسال اسناد مناقصه
تا تاریخ 09 /03 /1403
اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت باید حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مندرج در آگهی به دبیرخانه حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم تحویل گردد.
بازگشایی پاکات

دعوت جهت مراجعه حضوری نماینده قانونی مناقصه گر در جلسه بازگشایی پاکات در ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
توضیحات: چنانچه مناقصه‌گر به هر دلیلی در مهلت خرید اسناد مناقصه موفق به تهیه اسناد نگردید، ضمن پذیرش مسئولیت می‌تواند در زمان باقیمانده تا اتمام مهلت تسلیم پاکت‌ها نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نماید. در این صورت مسئولیت کمبود زمان متوجه مناقصه‌گر بوده و مهلت تسلیم پاکت‌ها به هیچ عنوان تمدید نمی‌گردد.

4- هزینه خرید اسناد: مبلغ 1,000,000 ریال می باشد که به شماره شبا 260180000000001536076200 IR نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم واریز گردد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها: دو ماه
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه معاملات داخلی بنیاد مسکن:  1,580,000,000 ریال (یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال) است که باید به یکی از صورت‌های مشروحه زیر، همراه با اسناد مناقصه در پاکت «الف» به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود:
الف) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره شبا 260180000000001536076200 IR  نزد بانک تجارت بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
ج)  فرم تاییدیه مطالبات، مورد تأیید امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
مدت اعتبار تضمین فوق دو ماه بوده و باید تا پایان ساعت اداری تاریخ 09 /05 /1403 معتبر باشد و برای دو ماه دیگر نیز قابل‌تمدید باشد.
7- نام و نشانی مناقصه گزار: قم، انتهای بلوار امین، ابتدای بلوار غدیر، کوچه شماره 11 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

تلفن‌های تماس: 15 - 02532856612 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم - معاونت مسکن شهری - امور قراردادها

شناسه آگهی: 1714167


  • نویسنده :
  • منبع :