شرکت آب منطقه‌ای قم در نظر دارد فروش لوله‌های مازاد بتنی مسلح پیش تنیده را از طریق مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های معتبر واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 1403/02/25 تا تاریخ 1403/03/01 جهت دریافت اسناد و تا روز پنجشنبه مورخ 1403/03/16 برای تحویل اسناد طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

مبلغ برآورد (ریال)
مبلغ ضمانت فرآیند ارجاع کار
مدت قرارداد
زمان بازگشایی پاکت‌ها
364/280/000/000
15/980/000/000
12 ماه
ساعت ده صبح مورخ 1403/03/19

1- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و دبیرخانه حراست شرکت آب منطقه‌ای قم.
2- آدرس قم – ابتدای خیابان دورشهر – نبش کوچه شماره یک – شرکت آب منطقه‌ای قم – مدیریت حراست شرکت.

تلفن تماس: 37199510 - 025 آقای مهندس حاصلی

شناسه آگهی: 1714244
  • نویسنده :
  • منبع :