آقای کامبیز شکیبی فرزند بهرام با توجه به اینکه طی دادنامه شماره 140200230010000430 مورخ 1403/02/27 این شعبه به اتهام قاچاق کالا به ضبط کالا به نفع ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) محکوم گردیده‌اید.
رأی صادره وفق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن نیز در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر بوده فلذا بدینوسیله رأی صادره به شما ابلاغ و اعلام می‌گردد در صورت مراجعه در مواعد مقرر وفق قانون اقدام خواهد شد.

مهدی سلیمی پور
مدیر دفتر شعبه چهارم بدوی و ویژه قاچاق کالا و ارز
تعزیرات حکومتی استان قم

شناسه آگهی: 1721290
  • نویسنده :
  • منبع :