شهرداری قم در نظر دارد انجام پروژه زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین محل اقامت جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری قم در مشهد مقدس به‌صورت فولبرد (اقامت، صبحانه، ناهار، شام) در هتل‌های مندرج در اسناد با مشخصات و شرایط کلی زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
شناسه معامله
شناسه سامانه ستاد
عنوان مناقصه
مبلغ برآورد کل (ریال)
مبلغ تضمین
فرایند ارجاع کار (ریال)
021/ن/1403
2003050235000013
تأمین محل اقامت جهت کارکنان و بازنشستگان شهرداری قم در مشهد مقدس به‌صورت فولبرد
(اقامت، صبحانه، ناهار، شام)
89.541.000.000
4.478.000.000

1- مدت انجام پیمان 360 روز می‌باشد.
2- متقاضیان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و می‌بایست هزینه خرید اسناد به مبلغ 2.000.000 ریال را به شماره حساب بانک شهر 100600460058 به نام شهرداری قم واریز و مستندات واریزی را به شهرداری قم ارایه نمایند. (هزینه خرید اسناد غیر قابل استرداد است).
3- پیش پرداخت: به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
4- سایر شرایط مناقصه در اسناد و مدارک درج شده است و مناقصه گران مکلف‌اند کلیه اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ارائه نمایند. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.  
5- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار هر یک از معاملات: به صورت الف- ضمانت‌نامه بانکی ب- خالص مطالبات نقدی بلوکه شده تایید شده معامله‌گران ج- وجه نقد مورد قبول است. جهت واریز وجه نقد به حساب شهرداری قم (سپرده حسن انجام کار) نزد بانک شهر به شماره حساب بانکی ایران (شبا) شهرداری قم: (54 – 4300 – 0300 – 0010 – 0000 – 0610 – 07 IR) اقدام فرمایید.
6- مهلت خرید و تحویل اسناد:
-مهلت خرید اسناد: از روز پنجشنبه مورخ 1403/03/24 الی روز یکشنبه مورخ 1403/04/03 تا ساعت 19:00 است.
-مهلت ارائه پیشنهاد: از روز پنجشنبه مورخ 1403/03/24 الی روز پنجشنبه مورخ 1403/04/14 تا ساعت 11:00 است.
-زمان بازگشایی پاکات: روز  یکشنبه مورخ  1403/04/17 ساعت 08:00 در تالار جلسات شهرداری قم برگزار می‌گردد.
7- جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی با اداره کل منابع انسانی شهرداری قم با  شماره تلفن 36104175 – 025 و جهت پاسخگویی به سوالات عمومی با اداره کل قراردادها و پیمانها (اداره امور پیمانها و کمیسیونها) با شماره تلفن 36104333 – ‌025 تماس حاصل فرمائید.
8- محل تسلیم ضمانت شرکت در فرایند انجام کار به نشانی قم، بلوار امام موسی صدر، جنب بوستان شهید بنیادی، شهرداری مرکزی، طبقه ششم، اداره کل حراست می‌باشد. 

ردیف
نوبت آگهی 
تاریخ آگهی
۱
نوبت اول
1403/03/22
۲
نوبت دوم
1403/03/23
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم
شناسه آگهی: 1732191
WWW.QOM.IR

  • نویسنده :
  • منبع :