خبر اول
حرف-زدن
آداب حرف زدن با ماسک+ فیلم 10 آبان 1399
آداب حرف زدن با ماسک+ فیلم

آداب حرف زدن با ماسک+ فیلم

19 دی: در این ویدیو 1 دقیقه ای برخی از آداب حرف زدن با ماسک را بیاموزیم.