خبر اول
ربات
فعالیت ربات‌ها و پهبادها برای مبارزه با ویروس کرونا 7 آذر 1399
فعالیت ربات‌ها و پهبادها برای مبارزه با ویروس کرونا

فعالیت ربات‌ها و پهبادها برای مبارزه با ویروس کرونا

تبدیل ربات به کارگر ساختمانی 9 مرداد 1399
تبدیل ربات به کارگر ساختمانی

تبدیل ربات به کارگر ساختمانی