خبر اول
قطار-پرسرعت
رونمایی از جدیدترین قطار مغناطیسی با سرعت 500 کیلومتر بر ساعت در ژاپن 29 مهر 1399
رونمایی از جدیدترین قطار مغناطیسی با سرعت 500 کیلومتر بر ساعت در ژاپن

رونمایی از جدیدترین قطار مغناطیسی با سرعت 500 کیلومتر بر ساعت در ژاپن