19 دی: بررسی آخرین داده‌های آماری مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که استان قم با ۴۱.۳ درصد و تهران با ۴۱.۸ درصد کمترین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠٠ را به نام خود ثبت کردند.
مرکز آمار روز چهارشنبه نرخ تورم استان‌های مختلف در شهریورماه را منتشر کرد. براساس داده‌های این مرکز نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به ایلام با ۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به قم با ۴١.٣ درصد و تهران با ۴۱.۸ درصد است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ۵.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ سیستان و بلوچستان با ٢.١ درصد افزایش است.
نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۴٣.٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به آذربایجان غربی با ۵٣.٧ درصد و کمترین آن مربوط به همدان  با ٣٨.٨ درصد است.
قم و تهران کمترین نرخ تورم در شهریورماه را ثبت کردند 
خانوارهای شهری ایلام بالاترین نرخ تورم را تجربه کردند 
در شهریورماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ٣۴٧.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می‌­دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان یزد با ٥.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های‌­ سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با ٢.٣ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٢.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان غربی با ۵٣.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان همدان با ٣٨.٩ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.١ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  با ۵٢.٤ درصد و  کمترین آن  مربوط به  استان­  قم با ۴١.٣ درصد است.
قم و تهران کمترین نرخ تورم در شهریورماه را ثبت کردند 
خانوار روستایی تهران با ۴۳.۲ درصد کمترین نرخ تورم را ثبت کردند 
در شهریور ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی به ٣٧٠.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۶ درصد افزایش داشته است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ۵.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان با ١.۶ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۴٧.٨ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ آذربایجان غربی با ۵۵.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان همدان با ٣٨.۵ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٩.٧ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ ایلام با ۵۵.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان­ تهران با ۴٣.٢ درصد است.
قم و تهران کمترین نرخ تورم در شهریورماه را ثبت کردند 

  • نویسنده :
  • منبع :