19 دی: فعال رسانه ای، آغاز جراحی اقتصادی از «شکم مردم بی‌دفاع» را مورد انتقاد قرار داد.
‏یاشار سلطانی فعال رسانه ای نوشت:
چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟ مگر بدون تغییر قوانین فسادزای پولی/ بانکی و رفع بروکراسی اداری، بدون مبارزه واقعی با فساد، بدون توجه به آمایش سرزمین، بدون اصلاح مدیریت حوزه آب ‌و منابع زیرزمینی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و… می‌توان جراحی موفق اقتصادی داشت؟

  • نویسنده :
  • منبع :